ALGEMENE VOORWAARDEN

YAMECO BV, met maatschappelijke zetel te Le Grellelei 5, 2600 Berchem. Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met nummer 0731.985.655. hierna genoemd “de Dienstverlener”.

Art. 1: De opdracht

1.1. Door ondertekening van huidige overeenkomst geeft de Opdrachtgever aan de Dienstverlener, die aanvaardt, de opdracht voor het uitvoeren van de bovengenoemde prestaties op zelfstandige basis.

1.2 De Dienstverlener kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Art. 2: Duur en beëindiging  van de overeenkomst

2.1. De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Dienstverlener wordt aangegaan voor de duur bepaald in de samenwerkingsovereenkomst, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Deze periode wordt telkens stilzwijgend verlengd met 1 jaar, behoudens opzegging gegeven door één van beide partijen uiterlijk 30 dagen voor het verstrijken van de lopende contractduur. De opzegging dient te gebeuren per e-mail en moet bevestigd worden door de Dienstverlener.

2.2. De annulering van een bestelling door de Opdrachtgever is mogelijk zolang de Dienstverlener zijn werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen totale contractwaarde, met een minimum van 1.500,00 euro.

2.3. In ieder geval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst dient de Opdrachtgever alle door de Dienstverlener verleende diensten te betalen, alsook de kosten die de Dienstverlener moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat de Dienstverlener nog had kunnen factureren aan de Opdrachtgever indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor de Dienstverlener. Bovendien behoudt de Dienstverlener het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

Art.  3: De prijs

3.1. De verschuldigde bedragen van de opdrachtgever aan de dienstverlener zullen maandelijks gefactureerd worden en dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer BE93 3631 9019 0667 van de Dienstverlener.

3.2. Bijkomende opdrachten en eventuele wijzigingen in scope worden uitgevoerd in regie aan een uurtarief van € 120,00 tenzij anders overeengekomen met de Opdrachtgever.

3.3. De Dienstverlener houdt zich het recht voor om de verdere uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten, zolang niet alle verschuldigde bedragen betaald zijn. 

3.4. In geval van betwisting dient deze binnen de acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan de Dienstverlener te worden overgemaakt, zonder dat dit uitstel of schorsing van betaling kan verantwoorden.

3.5. Betalingen worden steeds toegerekend op de oudste vervallen factuur en bij voorrang op verschuldigde intresten, schadevergoedingen en kosten.

3.6. Betalingen aan derden, zoals: betalende aanmeldingen, registratie domeinnamen, bezoekers statistieken, hosting, klikbudgetten, mediabudgetten, conversievergoedingen, e.a. worden integraal aan de opdrachtgever doorgefactureerd, tenzij is overeengekomen deze kosten aan derden rechtstreeks aan de opdrachtgever te richten.

3.7. Indien De Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 10% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.8. Indien de Dienstverlener voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelt (Google, Facebook, …) zullen de kosten die door deze derden worden aangerekend steeds volledig aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. De Dienstverlener is gerechtigd een (periodiek) voorschot op deze kosten te vragen of deze volledig of gedeeltelijk voor te factureren.

Art. 4: Uitvoering van de opdracht

4.1.  De Opdrachtgever zal de Dienstverlener alle informatie en documenten ter beschikking stellen die nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten (informatie, documenten, originelen, beelden, logins, e.a) en de Dienstverlener onverwijld op de hoogte brengen van alle wijzigingen die nuttig zijn voor het uitvoeren van de gevraagde taken. De Opdrachtgever garandeert dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten van derden, en dat hij volledig bevoegd is de in deze overeenkomst bedoelde rechten te verlenen. De Opdrachtgever vrijwaart de Dienstverlener voor alle schade die het gevolg zou kunnen zijn van beweerde inbreuk op zodanige rechten van derden.

4.2. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

Art. 5: Aansprakelijkheid

5.1. De Opdrachtgever dient de toepasselijke wettelijke bepalingen en eventuele contractuele verplichtingen te respecteren, en vrijwaart de Dienstverlener voor alle directe en indirecte schade en kosten veroorzaakt door eventuele inbreuken begaan door de Opdrachtgever, alsook aanspraken van derden. Deze vrijwaring blijft ook na de beëindiging van de Overeenkomst van toepassing.

5.2. De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt door “de opdrachtgever” zelf of door derde partijen (bijv. hosting, Affiliate sites, Google, e.a.).

5.3. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige indirecte of incidentele schade of verlies van inkomsten die de opdrachtgever zou lijden ten gevolge van de levering van de diensten tijdens de overeenkomst.

5.4. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die te wijten zijn aan overmacht.

5.5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt de Dienstverlener geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

5.6. De Dienstverlener kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke downtime van de door hem gehoste producten, vermits hij zelf geen controle heeft over de goede werking hiervan en enkel de derde partij hiervoor verantwoordelijk kan zijn.

5.7. Geen enkele aansprakelijkheid kan nog ten laste van de Dienstverlener worden gelegd, zodra de Opdrachtgever zelf of een derde aan het project heeft gewerkt. De kosten die door de Dienstverlener werden gemaakt om tot deze vaststelling te komen, zijn ten laste van de Opdrachtgever.

5.8. De Dienstverlener biedt geen garantie op succes, slaagkansen en rendement en kan voor het niet behalen van de resultaten ook niet aansprakelijk worden gesteld. Dit omdat deze resultaten sterk worden beïnvloed door externe factoren, zowel online als offline, waarop de Dienstverlener geen controle heeft. Bijvoorbeeld: acties van de Opdrachtgever zelf, alsook van derde partijen zoals Google, Yahoo, Affiliate sites, e.a.. Verder erkent de de Opdrachtgever ook de online concurrentiegraad of willekeur van zoekmachines als werkende kracht op de resultaten.

Art. 6: Geheimhoudingsplicht

De Dienstverlener verbindt er zich toe om zowel tijdens de duur van de overeenkomst als na de beëindiging ervan noch op rechtstreekse, noch op onrechtstreekse wijze, enige bedrijfsgeheimen en/of vertrouwelijke informatie waarvan hij uit hoofde of ter gelegenheid van zijn opdracht kennis zou krijgen of gekregen hebben met betrekking tot de Opdrachtgever, diens producten, technieken en strategieën of met betrekking tot andere verbonden ondernemingen en/of elk persoon die met de Opdrachtgever in contact komt aan derden bekend te maken.Elke inbreuk op de hierboven vermelde geheimhoudingsplicht vormt een ernstige tekortkoming van de Dienstverlener aan zijn verplichtingen.

Art. 7: Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

7.1. De Opdrachtgever blijft gedurende de uitvoering van de Overeenkomst verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en dient de dienstverlener op de hoogte te brengen en te allen tijde te houden van eventuele verplichtingen die een impact kunnen hebben op de dienstverlening van de dienstverlener.

7.2. De dienstverlener behandelt verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en zal op geen enkele andere wijze gebruik maken van de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde persoonsgegevens.

7.3. Indien het resultaat van de diensten die de dienstverlener levert aan de Opdrachtgever de mogelijkheid biedt tot het verwerken van persoonsgegevens, dient de Opdrachtgever zich te houden aan de wettelijke bepalingen te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR) en de rechten van personen wiens gegevens worden verwerkt te respecteren.

7.4. De dienstverlener verbindt er zich toe om informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt en zij van de Opdrachtgever heeft ontvangen strikt vertrouwelijk te behandelen.

Art. 8: Levering

De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt de dienstverlener niet. Vertraging in de levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

Art. 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De contractuele relatie tussen de Dienstverlener en de Opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen partijen.